Skip links

Tag: #จิตรกรรม

จิตรกรรมคืออะไร? 'PAINTING X' นิทรรศการที่พาเราไปสำรวจงานจิตรกรรมในแง่มุมต่างๆ จาก 25 ศิลปิน

จิตรกรรมคืออะไร? ‘PAINTING X’ นิทรรศการที่พาเราไปสำรวจงานจิตรกรรมในแง่มุมต่างๆ จาก 25 ศิลปิน

นิทรรศการครั้งนี้เป็นอารัมภบทของการเริ่มต้นสำรวจงานจิตรกรรมในแง่มุมต่างๆ ทั้งมุมมองต่อศิลปิน มุมมองต่องานจิตรกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย เพื่อรวบรวมผลงานของจิตรกรร่วมสมัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย และสำรวจความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตการให้ความหมายในงานจิตรกรรม ผ่านผลงานจิตรกรรมหลากรูปแบบหลายแนวทาง