Skip links

Tag: #CMDW2020

‘Homegrown’ นิทรรศการที่จะให้คุณหยุดตาม ‘ฟาสต์แฟชั่น’ อย่างเข้าใจ แต่ก็อินเทรนด์ได้ไม่แพ้ใคร

‘Homegrown’ นิทรรศการที่จะให้คุณหยุดตาม ‘ฟาสต์แฟชั่น’ อย่างเข้าใจ แต่ก็อินเทรนด์ได้ไม่แพ้ใคร

ใครจะคิดว่าเสื้อผ้าในตู้ของคุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะกว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าหนึ่งชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีมากมาย จากผืนดินสู่ผิว จากไร่ฝ้ายถึงผืนผ้า และจากคนปลูกจนถึงคนใส่ ซึ่งกระบวนการผลิตเสื้อผ้า ต้องแลกมาด้วยผลกระทบต่อทั้งผู้คน ธรรมชาติ และสภาวะโลกร้อนอย่างมหาศาล แต่เราในฐานะผู้บริโภคกลับถูกตัดขาดและไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่สวมใส่อยู่ มีผลกระทบต่อวิกฤตทางภูมิอากาศที่ใหญ่เกินกว่าตู้เสื้อผ้าของเราอย่างไรบ้าง