Skip links

Tag: Minimal Design

‘Ira’ (ไอร่า) แบรนด์ผ้าอนามัยที่ต้องการเป็นมูฟเม้นต์เพื่อความเท่าเทียม

‘Ira’ (ไอร่า) แบรนด์ผ้าอนามัยที่ต้องการเป็นมูฟเม้นต์เพื่อความเท่าเทียม

Ira แบรนด์ผ้าอนามัยสัญชาติไทยที่นอกจากจะเป็นมิตรต่อโลก ยังตั้งใจจะบอกว่า ‘ประจำเดือน’ ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของผู้หญิง ที่ผู้หญิงเท่านั้นต้องรับผิดชอบ (และรับกรรม) กับร่างกายของตัวเองเพียงผู้เดียวอีกต่อไปแล้ว มันคือปัญหาใหญ่ระดับโลกที่สะท้อนปัญหาทุกด้านในสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ปัญหาด้านสุขอนามัย ความไม่เท่าเทียม การกดขี่ทางเพศ ไปจนถึงปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ล้มเหลว